หน้าแรก >> รู้จักกับมูลนิฺธิฯ >> วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
 
 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ โดยสูตรน้ำผักปั่นและน้ำหมักชีวภาพจากพืช โดยสารอาหาร และธรรมชาติบำบัด เพื่อให้คนที่ป่วยและไม่ป่วยสามารถดูแลตัวเองและผู้ใกล้ชิด พัฒนาการแพทย์ และเภสัชกรรมแผนไทย โดยเน้นภูมิปัญญาตะวันออก

2. ส่งเสริมสนับสนุนสานต่อ การดำเนินงานของชมรมบ้านสุขภาพ จังหวัดระยองให้กว้างขวางลึกซึ้ง เป็นระบบชัดเจนมากยิ่งขึ้น เผยแพร่ข่าวสารให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ด้านสาธารณสุขศาสตร์ แพทย์ทางเลือก
ด้านอินทรีย์ชีวภาพ ด้านเกษตรอินทรีย์และด้านการผลิตอาหารไร้สารพิษ

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาค้นคว้าและวิจัยน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้ได้สารอาหารเพื่อใช้ฟื้นฟูร่างกาย ให้มีความสมดุลและแข็งแรง พัฒนาปุ๋ยหมักชีวภาพ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน
และป้องกันโรคให้ประชาชน ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อแบ่งปันกัน

4. ส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์ทั่วทุกภูมิภาค
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง


  หน้าแรก >> รู้จักกับมูลนิฺธิฯ >> วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) สอบถามปัญหา 081-4109921, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthynews@hotmail.com