หน้าแรก >> รู้จักกับมูลนิฺธิฯ >> กว่าจะเป็นมูลนิธิภูมิปัญญาสากล


"มูลนิธิภูมิปัญญาสากล"
เกิดจากแนวคิดที่จะเผยแพร่ความร้ ในเรื่องการเกษตรไร้สารพิษ กับการรักษาชีวิตด้วยธรรมชาติ ซึ่งแต่เดิม มีชื่อว่า "ชมรมบ้านสุขภาพ" ซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2535

ซึ่งในแต่ละปีจะมีประชาชน พระภิกษุสงฆ์ ผู้ที่สนใจ ที่ได้รับการเรียนรู้ นำศาสตร์ความรู้ที่ได้รับ ไปช่วยเหลือ ตนเอง และคนในครอบครัว ในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ตามแนวทางธรรมชาติ จนเกิดเป็นวงกว้าง


ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศลงมากกว่าพันล้านบาท

นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เครือข่ายที่ได้รับการเรียนรู้มีความสามารถในการขยายผล มีการพัฒนาองค์ความรู้และดำเนินการเข้าสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ทำให้ ชุมชนและครอบครัว เข้าใจถึงสภาวะความเป็นไปของธรรมชาติ วิถีการดำรงชีวิตที่เื้อื้ออาทรต่อคนรอบข้าง สภาพสิ่งแวดล้อม และสังคมที่ตนอยู่ และได้ขยายผลองค์ความรู้ดังกล่าวไปยังนานาประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร, ภูมิภาคเอเซีย, ยุโรป จนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

ปัจจุบัน ในแต่ละวันเราได้รับการร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาปีละ 300,000 ชีวิต
ผู้เข้าเยี่ยมชมมากกว่า 20 ประเทศต่อเดือน ทั้งจากทางจดหมาย, อีเมลล์, โทรศัพท์ฯลฯ

จากสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ทางชมรมต้องจัดทำการพัฒนาข้อมูล เผยแพร่เป็นวิชาการที่หลากหลาย การผสมผสานภูมิปัญญาจากแต่ละเครือข่าย มาเป็นแนวทางของผู้ต้องการช่วยเหลือ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ดังนั้น มูลนิธิภูมิปัญญาสากล จึงได้จัดตั้งขึ้น และมีหลักการสำคัญในการพัฒนาภูมิปัญญาและส่งเสริมสุขภาพประชาชน
โดยเริ่มต้นจาก การผลิตอาหารสะอาด การส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ และ และสร้างแนวคิดในการป้องกันและลดภัยพิบัติจาก ปัญหาสิ่งแวดล้อม, มลพิษ, สุขชีวิตของประชาชน

ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณาและหันมาทบทวน โดยได้รับความร่วมมือจาก
คุณปรีชา ต่วนสวัสดิ์ , คุณผกา ต่วนสวัสดิ์, นายอำเภอนพดล ศรีสุข, คุณธนะชัย มิตรอุดม และเครือข่าย คณะสงฆ์สี่ภาค เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ และดำเนินการจัดตั้ง

ในภาคสื่อที่เกี่ยวข้อง ได้รับความร่วมมือจากคุณปุญโญ มีบรรจง เวปมาสเตอร์ www.siamhealthy.net ที่ร่วมเป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารที่ผลิตออกมาในรูป โฮมเพจ, หนังสือ, ซีดีต่าง ๆ

ในส่วนของต่างประเทศนั้นได้รับความร่วมมือจาก Dr.Joen จาก artofliving จากมาเลเซีย, Dr.Angel จาก ฮ่องกง, Cauxจากสวิสเซอร์แลนด์, ครูบาก้อง จาก วัดโพธิ์ธรรมในประเทศเยอรมันนี, ฯลฯ
รวมถึงทีมงานต่าง ๆ ที่ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้

ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
ประธานมูลนิธิฯ


  หน้าแรก >> รู้จักกับมูลนิฺธิฯ >> กว่าจะเป็นมูลนิธิภูมิปัญญาสากล
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) สอบถามปัญหา 081-4109921, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthynews@hotmail.com